Hotărârea nr. 521/2015

Darea în folosinţă gratuită către Liceul cu Program Sportiv Braşov şi către Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov, a câte unui microbuz FORD TRANZIT 16 + 1 locuri.

 

HOTĂRÂREA Nr. 521

din data de  28  septembrie  2015

 

 

 

            Privind: darea în folosinţă gratuită către Liceul cu Program Sportiv Braşov şi către Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov, a câte unui microbuz FORD TRANZIT 16 + 1 locuri;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrativ din cadrul Direcţiei Relaţii Comunicare, înregistrate cu nr. 73.569/2015, privind darea în folosinţă către Liceul cu Program Sportiv Braşov şi către Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov, a câte unui microbuz FORD TRANZIT 16 + 1 locuri;

            Având în vedere procesele - verbale nr 17/2015 şi 18/2015 încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi U.A.T. Municipiul Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, d, alin. 6, lit. a, pct. 1, pct. 5, pct. 6, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Liceul cu Program Sportiv Braşov, pe o perioadă de 5 ani, a microbuzului FORD TRANZIT 16 + 1 locuri, identificat cu serie şasiu WF0XXXTTGXEA32196, număr de înmatriculare BV15PVZ.

 

            Art. 2. Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov, pe o perioadă de 5 ani, a microbuzului FORD TRANZIT 16 + 1 locuri, identificat cu serie şasiu WF0XXXTTGXEA31089, număr de înmatriculare BV15PWA.

 

            Art. 3. Se aprobă încheierea contractelor de comodat între U.A.T. Municipiul Braşov cu Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov şi Liceul cu Program Sportiv Braşov, în care vor fi stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor.

 

            Art. 4. Microbuzele vor fi preluate fizic de către unităţile de învăţământ menţionate, în baza proceselor verbale de predare-primire încheiate de U.A.T. Municipiul Braşov cu Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov şi Liceul cu Program Sportiv Braşov.

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.