Hotărârea nr. 52/2015

Documentaţia “P.U.D. - Construire locuinţă, împrejmuire şi organizare de şantier, str. Fagurului nr. 16 A”, având ca iniţiatori/beneficiari pe Teşcan Tatiana şi Teşcan Vasile, în calitate de proprietari asupra terenului înscris în C.F. nr. 123722 Braşov, cu nr. top/cad. 123722.

 

HOTĂRÂREA Nr.  52

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: documentaţia “P.U.D. - Construire locuinţă, împrejmuire şi organizare de şantier, str. Fagurului nr. 16 A”, având ca iniţiatori/beneficiari pe Teşcan Tatiana şi Teşcan Vasile, în calitate de proprietari asupra terenului înscris în C.F. nr. 123722 Braşov, cu nr. top/cad. 123722;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 9.368/2015, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire locuinţă împrejmuire şi organizare de şantier, str. Fagurului nr. 16 A, Braşov”, având ca iniţiatori/beneficiari pe Teşcan Tatiana şi Teşcan Vasile, în calitate de proprietari asupra terenului înscris în C.F. nr. 123722 Braşov, nr. top/cad, 123722;

Văzând şi Raportul Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Sef, înregistrat cu nr. 9368/2015, conex cu nr. 198/05.01.2015 privind informarea şi consultarea publicului în vederea aprobării documentaţiei „P.U.D. - Construire locuinţă împrejmuire şi organizare de şantier, str. Fagurului nr. 16 A, Braşov”,

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50, art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Construire locuinţă, împrejmuire şi organizare de şantier str. Fagurului nr. 16 A, Braşov”, având ca iniţiatori/beneficiari Teşcan Tatiana şi Teşcan Vasile, în calitate de proprietari asupra terenului înscris în C.F. nr. 123722 Braşov, nr. top/cad. 123722 şi întocmită de către S.C. Degraf 29 S.R.L., arh. Danina Sfarghiu.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.