Hotărârea nr. 517/2015

Completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 336 din 30.06.2015, privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Căpitan Ilie Birt.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  517

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 336 din 30.06.2015, privind  înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Căpitan Ilie Birt;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 72.752/2015, prin care s-a propus completarea H.C.L. nr. 336 din 30.06.2015;

            Având în vedere H.G. nr. 972/2002, prevederile art. 3, lit. a, art. 8 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată;

            Văzând şi prevederile art. 888 din Codul Civil şi Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

            Luând în consideraţie Încheierea de respingere nr. 76479/2015, emisă de către O.C.P.I. Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 336 din 30.06.2015, cu un nou articol numerotat cu nr. 2, care va avea următorul conţinut:

            Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului strada Căpitan Ilie Birt, identificat la art. 1.”

 

            Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 336 din 30.06.2015, rămân neschimbate.

 

            Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 336 din 30.06.2015, astfel completată, se va republica, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.   336 din data de  30 iunie  2015

Republicată conform H.C.L. nr.  517 din data de 28 septembie 2015

 

 

 

 

Privind: înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Căpitan Ilie Birt;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 48.580/2015, prin care s-a propus aprobarea înscrierii în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Căpitan Ilie Birt;

Având în vedere H.G. nr. 972/2002, prevederile art. 3, lit. a, art. 8 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând şi prevederile art. 888 din Codul Civil şi Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se însuşeşte de către Consiliul Local al Municipiului Braşov, Documentaţia cadastrală de primă înscriere pentru strada Căpitan Ilie Birt, întocmită de SC DANINA STAR SRL, documentaţie care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului strada Căpitan Ilie Birt, identificat la art. 1.

 

Art. 3. Se aprobă înscrierea imobilului identificat cu nr. top. 2903/1/2, 3014, în suprafaţă de 3669 m.p., având categoria de folosinţă „piaţă” respectiv „drum”, în domeniul public al Municipiului Braşov.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.