Hotărârea nr. 508/2015

Completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 615 din 27.11.2014, privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Avram Iancu.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 508

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

            Privind: completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 615 din 27.11.2014, privind  înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Avram Iancu;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 72.671/2015, prin care s-a propus completarea H.C.L. nr. 615 din 27.11.2014;

            Având în vedere H.G. nr. 972/2002, prevederile art. 3, lit. a, art. 8 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată;

            Văzând şi prevederile art. 888 din Codul Civil şi Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

            Luând în consideraţie Încheierea de respingere nr. 70417/2015, emisă de către O.C.P.I. Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 615 din 27.11.2014, cu un nou articol numerotat cu nr. 2, care va avea următorul conţinut:

            Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului stradă, identificat la art. 1.”

 

            Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 615 din 27.11.2014 rămân neschimbate.

 

            Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din 27.11.2014, astfel completată, se va republica, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 615 din data de  27 noiembrie  2014

Republicată conform H.C.L. nr. 508 din data de 28 septembrie 2015

 

 

 

Privind: înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Avram Iancu;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 98.821/2014, prin care s-a propus aprobarea înscrierii în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Avram Iancu;

Având în vedere H.G. nr. 972/2002, prevederile art. 3, lit. a, art. 8 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând şi prevederile art. 888 din Codul Civil, Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se însuşeşte de către Consiliul Local al Municipiului Braşov, Documentaţia cadastrală de primă înscriere cu propunere de dezmembrare pentru strada Avram Iancu, întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L., documentaţie care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului stradă, identificat la art. 1.

 

Art. 3. Se aprobă dezmembrarea imobilului identificat cu nr. top. 1295/1/1/1, conform documentaţiei menţionate la art. 1.

 

Art. 4. Se aprobă înscrierea imobilului identificat cu nr. top. 1295/1/1/1/1, în suprafaţă de 29272 m.p., având categoria de folosinţă „drum” în domeniul public al Municipiului Braşov.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.