Hotărârea nr. 500/2015

Dezlipirea imobilului teren, situat în Braşov, str. Levănţicăi f.n,

 

HOTĂRÂREA Nr. 500

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

            Privind: dezlipirea imobilului teren, situat în Braşov, str. Levănţicăi f.n.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 73.219/2015, privind dezlipirea imobilului teren, situat în Braşov, str. Levănţicăi f.n.;

            Văzând H.C.L. nr. 56 din 28.01.2011, republicată conform H.C.L. nr. 597 din 13.10.2011 prin care a fost aprobată preluarea în proprietatea publică a Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, Calea Bucuresti f.n, respectiv terenul aferent liniei ferate Braşov - Triaj - Astra şi staţia Astra, precum şi a mijloacelor fixe aferente acesteia cu plata contravalorii conform prevederilor legale precum şi procesul - verbal de predare - primire încheiat în baza H.G. nr. 75 din 02.02.2012;

            Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările si modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Levănţicăi f.n., identificat în C.F. nr. 121218 Braşov, sub nr. cadastral 121218, în suprafaţă de 46171 m.p., conform Documentaţiei cadastrale de dezlipre, întocmită de S.C. Danina Star S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre şi a C.U. nr. 2610/10.09.2015.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.