Hotărârea nr. 5/2015

Aprobarea preţurilor locale pentru energia termică livrată consumatorilor noncasnici în Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  5

din data de  15  ianuarie  2015

 

 

Privind: aprobarea preţurilor locale pentru energia termică livrată consumatorilor  noncasnici în Municipiul Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 ianuarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. Tetkron S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 2.912/2015, prin care se motivează şi se susţine necesitatea aprobării preţurilor locale pentru energia termică livrată consumatorilor noncasnici în Municipiul Braşov;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului de Administraţie al S.C. Tetkron S.R.L. nr. 5 din 13.01.2015, înregistrată sub nr. 43 din 13.01.2015, prin care consiliul de administraţie a aprobat preţurile locale pentru energia termică livrată consumatorilor noncasnici în Municipiul Braşov;

Luând în consideraţie prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor S.C. Tetkron S.R.L. nr. 4 din 15.01.2015 prin care s-au aprobat preţurile locale pentru energia termică livrată consumatorilor noncasnici în Municipiul Braşov;

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 51 din 28.02.2014 prin care au fost aprobate preţurile şi tarifele locale pentru producerea pe bază de gaze naturale din sursa centrale termice şi pentru transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice de către S.C. TETKRON S.R.L precum şi prevederile Deciziei Preşedintelui ANRE nr. 2822 din 17.12.2014 şi a avizului ANRSC nr. 201152 din 21.01.2014;

Având în vedere prevederile Legii nr. 325/2006, a serviciului public de alimentare cu energie termică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă preţurile locale pentru energia termică livrată consumatorilor noncasnici în Municipiul Braşov, astfel :

            - Preţul local mediu de 256,77 lei/Gcal exclusiv TVA, pentru energia termică cumpărată, transportată, facturată agenţilor economici racordaţi la reţeaua de transport, inclusiv furnizarea;

- Preţul local mediu de 382,66 lei/Gcal exclusiv TVA, pentru energia termică cumpărată, respectiv produsă în centrale termice, transportată şi distribuită, facturată agenţilor economici racordaţi la reţeaua de distribuţie, inclusiv furnizarea;

- Preţul local mediu de 292.31 lei/Gcal exclusiv TVA, pentru energia termică produsă în centrale termice, facturată agenţilor economici racordaţi la gardul centralelor termice, inclusiv furnizarea.

 

Art. 2. Preţurile aprobate conform art. 1 din prezenta hotărâre, intră în vigoare şi se aplică pentru energia termică livrată consumatorilor noncasnici începând cu data de  01.01.2015.

 

Art. 3. Începând cu data prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 28 februarie 2014.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.