Hotărârea nr. 499/2015

Dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Olteţ f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 499

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

            Privind: dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Olteţ f.n.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 72.779/2015, prin care se propune dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Olteţ f.n. şi alipirea terenurilor pe care este edificat spaţiul comercial S.C. RADO IMPEX S.R.L.;

            Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Olteţ f.n., identificat în C.F. nr. 122888 Braşov, sub nr. cad. 122888, în suprafaţă de 1294 m.p., conform Documentaţiei cadastrale de dezlipire imobil, întocmită de expert autorizat Grigorescu Florinel, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Se aprobă revocarea dreptului de administrare înscris în C.F. nr. 139361 Braşov, la C 1 în favoarea Şcolii Generale nr. 13.

 

            Art. 3. Se aprobă alipirea imobilelor identificate în C.F. nr. 139361 Braşov, nr. cad. 139361, în suprafaţă de 34 m.p. şi imobilul rezultat din dezlipirea aprobată conform art. 1 din prezenta, identificat sub nr. cad. nou 138529, în suprafaţă de 4 m.p. conform Documentaţiei cadastrale de alipire imobil întocmită de expert autorizat Grigorescu Florinel, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.