Hotărârea nr. 498/2015

Dezlipirea imobilului teren, situat în Braşov, str. Carpaţilor f.n,

 

HOTĂRÂREA Nr. 498

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

            Privind: dezlipirea imobilului teren, situat în Braşov, str. Carpaţilor f.n.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 72.724/2015, prin care se propune dezlipirea imobilului teren, situat în Braşov, str. Carpaţilor f.n.;

            Văzând H.C.L. nr. 215 din 20.04.2015 privind efectuarea unui schimb de imobile între Municipiul Braşov şi Busso Freise şi altii, precum şi Contractul de schimb imobiliar autentificat la BNP Ionaş Alexandru Mihai cu nr. 2526 din 10.09.2015;

            Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea                  nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Carpaţilor f.n., identificat în C.F. nr. 140492 Braşov, sub nr. cadastral 140492, în suprafaţă de 1825 m.p., conform Documentaţiei cadastrale de dezlipre întocmită de S.C. Danina Star S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.