Hotărârea nr. 497/2015

Dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Prundului nr. 23.

 

HOTĂRÂREA Nr.  497

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

            Privind: dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Prundului nr. 23;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 73.051/2015, prin care s-a propus apartamentarea imobilului situat în Braşov, str. Prundului nr. 23;

            Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea  nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă apartamentarea imobilului, înscris în C.F. nr. 136259 Braşov,  nr. cad. 136259, conform documentaţiei cadastrale, întocmită de exp. Andruşcă Marian, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.