Hotărârea nr. 495/2015

Vânzarea directă a terenului aferent construcţiei situat în Braşov, str. Uranus f.n., către Tehnica SCM Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  495

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

            Privind: vânzarea directă a terenului aferent construcţiei situat în Braşov, str. Uranus f.n., către Tehnica SCM Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 73.040/2015, prin care s-a propus vânzarea directă a terenului aferent spaţiului comercial situat în Braşov, str. Uranus f.n., către Tehnica SCM Braşov;

            Văzând adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 34.453/2015, formulată de Tehnica SCM Braşov, prin care au solicitat cumpărarea terenului precum şi Raportul de evaluare întocmit de ing. Bolocan Adrian - evaluator ANEVAR;

            Avand în vedere procesul - verbal al Comisiei constituită conform H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţiei de Primar nr.4790/2012, precum şi prevederile art. 1650 şi 1657 din Codul Civil;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 123, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov şi administrarea Consiliului Local Braşov, a terenului proprietatea tabulară a Statului Român, situat în Braşov, str. Uranus f.n., identificat în C.F. nr. 137192 Braşov, nr. top. 7498/1/a/2/1/11, 7498/1/a/3/1/11, 7498/1/b/1/11.

 

            Art. 2. Se aprobă vânzarea directă a terenului în suprafata de 140 m.p. situat în Braşov, str. Uranus f.n., identificat în C.F. nr. 137192 Braşov, nr. top. 7498/1/a/2/1/11, 7498/1/a/3/1/11, 7498/1/b/1/11, către Tehnica SCM Braşov.

 

            Art. 3. Preţul terenului menţionat la art. 2 este de 115 Euro/m.p., respectiv 16100 Euro şi va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

            Pretul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri