Hotărârea nr. 494/2015

Actualizarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Braşov, cuprins în anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată (completare cu bunuri ce fac obiectul H.G. nr. 395/2015, creşe ş.a.).

 

HOTĂRÂREA Nr. 494

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: actualizarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Braşov, cuprins în anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată  (completare cu bunuri ce fac obiectul H.G. nr. 395/2015, creşe ş.a.)

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef,  înregistrate cu nr. 72.741/2015, prin care se propune actualizarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Braşov, cuprins în anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată (completare cu bunuri ce fac obiectul H.G. nr. 395/2015, creşe ş.a.);

            Având în vedere anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov, anexa 2 la H.G. nr. 972/2002 modificată prin H.G. nr. 1376/2004, H.G. nr. 275/2012, H.G. nr. 150/2013, H.G. nr. 666/2015 şi luând în considerare H.C.L. nr. 444/2015;

            Văzând documentaţiile înaintate de Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar prin adresele nr. 66.035/2015, nr. 55.604/2015 şi nr. 70.868/2015;

            Ţinând cont de prevederile, art. 21, alin. (2) şi pct. 12 al alin. I din anexa la Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă actualizarea bunurilor din anexa 1 „cap. G şi H la H.C.L. nr. 286/1999, republicată, corespunzătoare actualizării poziţiilor din anexa 2 la H.G. nr. 972/2002, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Se aprobă completarea anexei nr. 1 la H.C.L  nr. 286/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzătoare completării anexei nr. 2 la H.G. nr. 972/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu 44 noi poziţii, respectiv cu poziţiile de la nr. 7981 - la nr. 8024, cu bunurile identificate în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

            Art. 3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 286  din data de  27  septembrie  1999

Republicată conform H.C.L. 89/2000; 45/2002; 266/2002; 467/2003; 469/2003; 512/2003; 18/2004; 304/2004; 319/2004; 633/2005; 962/2008; 578/2009; 40/2010; 129/2013; 266/2014; H.C.L. nr. 323/2014; 501/2014; H.C.L. 373/2015; H.C.L. 444/2015 şi conform H.C.L. nr.  494 din data de 28 septembrie 2015

 

 

Obiect: însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 septembrie 1999;

Analizând Referatul nr. 13.842/1999 al Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; anexele nr. 3 şi 4 din H.G. nr. 548/1999 privind normele tehnice de întocmire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public; H.C.L. nr. 241/1999;

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 69/1991, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol Unic. Se însuşeşte inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov, identificate până la data acestei hotărâri, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.