Hotărârea nr. 493/2015

Concesionarea terenului situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 37, în vederea realizării unui acces din exterior, către S.C. ES Garanti Dentistry S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 493

din data de  28 septembrie  2015

           

 

 

 

            Privind: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 37, în vederea  realizării unui acces din exterior, către S.C. ES Garanti Dentistry S.R.L.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 68.647/2015, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 37, în vederea realizării unui acces din exterior, către S.C. ES Garanti Dentistry S.R.L.;

            Având în vedere cererea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 67.987/2015, C.U. nr. 572/2015;

            Văzând prevederile art. 15, lit. “e” din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, O.U.G. nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum şi prevederile H.C.L. nr. 395/2008 privind stabilirea preţului terenurilor ce vor fi concesionate în vederea realizării de accese la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă de la parterul imobilelor;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă concesionarea terenului situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 37, în suprafaţă de 10 m.p., identificat prin C.F. nr. 128881 Braşov, cu nr. cad. 6336, nr. top. 13682/7439/1/5, către S.C. ES Garanti Dentistry S.R.L., CIF 27066210/2010.

 

            Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 156 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 6,24 Euro/m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 

            Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

 

            Art. 4. Destinaţia terenului este de realizare a unui acces din exterior (windfang) la imobilul situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 37, bl. R 1, sc. A, ap. 1, identificat prin C.F. nr. 43159 Braşov, cu nr. top. 13668/7439/b/1/1, conform C.U. nr. 572/2015.

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri