Hotărârea nr. 491/2015

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea părţilor din imobilul situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, deţinute de Cojocneanu Claudiu şi Cojocneanu Monica.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 491

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

            Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea părţilor din  imobilul situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, deţinute de Cojocneanu Claudiu şi Cojocneanu Monica;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 67.629/2015, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea părţilor din imobilul situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, deţinute de Cojocneanu Claudiu şi Cojocneanu Monica;

            Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001 privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006 şi adresa nr. 417/31 din 17.07.2015, a Ministerului Culturii, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentrucumpărarea părţilor din imobilul situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, înscrise în C.F. nr. 124098-C1-U4, C1-U8, Braşov: ap. U8, U4, U5, ½ din U12, deţinut de Cojocneanu Claudiu şi Cojocneanu Monica.