Hotărârea nr. 49/2015

Prelungirea Contractului de închiriere nr. 1852/2010 a locurilor de parcare aferente Spitalului Sf. Constantin, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Teo Central S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 49

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: prelungirea Contractului de închiriere nr. 1852/2010 a locurilor de parcare aferente Spitalului Sf. Constantin, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Teo Central S.R.L.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 8.063/2015, prin care se supune aprobării proiectul de hotărâre având ca obiect prelungirea Contractului de închiriere  nr. 1852/2010 a locurilor de parcare aferente Spitalului Sf. Constantin situat în Braşov, pe str. Iuliu Maniu nr. 49, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Teo Central S.R.L.;

Având în vedere prevederile art. 24, pct. 11 din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local aprobat prin H.G. nr. 955/2004 potrivit căruia locurile de parcare aflate la o distanţă mai mică de 50 m. de unităţile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive vor fi atribuite acestora prin închiriere;

Luând în consideraţie şi adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 6170/2015 prin care S.C. Teo Central S.R.L. solicită prelungirea Contractului de închiriere nr. 1852/2010 a locurilor de parcare aferente Spitalului Sf. Constantin situat în Braşov pe str. Iuliu Maniu nr. 49, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Teo Central S.R.L. în baza H.C.L. nr. 731/2010, pe o perioadă de un an;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a, art. 45, alin. 3, art. 123, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea prin Act adiţional a Contractului de închiriere  nr. 1852/2010 a locurilor de parcare aferente Spitalului Sf. Constantin situat în Braşov, pe str. Iuliu Maniu nr. 41, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Teo Central S.R.L., pe o perioadă de un an, începând de la data expirării acestuia, conform Anexei nr. 1.

 

 

Art. 2. Se aprobă preţul închirierii locurilor de parcare la valoarea de 4,80 lei /loc /zi adică 1.08 EURO/loc/zi.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.