Hotărârea nr. 489/2015

Darea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, cam. 302.

 

HOTĂRÂREA Nr. 489

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

            Privind: darea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a  spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, cam. 302;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 68.918/2015, privind darea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, cam. 302;

            Văzând adresa nr. 15978/2015 a Agenţiei Naţională pentru Locuinţe înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. nr. 67.007/2015;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 2 ani, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, a spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, cam. 302.

 

 

            Art. 2. Agenţia Naţională pentru Locuinţe, va achita contravaloarea cheltuielilor privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiul menţionat la art. 1, din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.