Hotărârea nr. 488/2015

Acceptarea donaţiei nr. 1902/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de Kelemen - Feher Eva.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 488

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: acceptarea donaţiei nr. 1902/2015 şi trecerea în domeniul public al  Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de Kelemen - Feher Eva;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 68.527/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

            Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-nei Kelemen - Feher Eva, autentificată sub nr. 1902 din 18.08.2015, de Biroul Individual Notarial Lajos Agnes.

 

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, înscrise în  C.F. nr. 117656 Braşov, nr. cadastral 117656; C.F. nr. 117739 Braşov, nr. cadastral 117739 şi C.F. nr. 117670 Braşov, nr. cadastral 117670, conform ofertei de donaţie nr. 1902 din 18.08.2015 a d-nei Kelemen - Feher Eva, autentificată de Biroul Individual Notarial Lajos Agnes.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.