Hotărârea nr. 487/2015

Acceptarea donaţiei nr. 939/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de S.C. Karl Heinz Dietrich International Exped S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 487

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

            Privind: acceptarea donaţiei nr. 939/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de S.C. Karl Heinz Dietrich International Exped S.R.L.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 68.521/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

            Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a S.C. Karl Heinz Dietrich International Exped S.R.L., autentificată sub nr. 939 din 18.08.2015, de Biroul Individual Notarial Frateş Mirela.

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 139998 Braşov, nr. cadastral 139998, conform ofertei de donaţie nr. 939 din 18.08.2015 a S.C. Karl Heinz Dietrich International Exped S.R.L., autentificată de Biroul Individual Notarial Frateş Mirela.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.