Hotărârea nr. 485/2015

Acceptarea donaţiei nr. 3202/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Tudor Gheorghe şi Tudor Rodica.

 

HOTĂRÂREA Nr.  485

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: acceptarea donaţiei nr. 3202/2015 şi trecerea în domeniul public al  Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Tudor Gheorghe şi Tudor Rodica;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 68.524/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

            Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică         nr. 213/1998;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Tudor Gheorghe şi a d-nei Tudor Rodica, autentificată sub nr. 3202 din 11.08.2015, de Societatea Profesională Notarială Bătrânu Elena şi Muşina Iulia.

 

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F.nr. 124519 Braşov, nr. cadastral 124519, conform ofertei de donaţie nr. 3202 din 11.08.2015 a d-lui Tudor Gheorghe şi a d-nei Tudor Rodica, autentificată de Societatea Profesională Notarială Bătrânu Elena şi Muşina Iulia.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.