Hotărârea nr. 481/2015

Documentaţia de urbanism „P.U.Z - Construire fermă taurine, Calea Feldioarei f.n.”, iniţiator Soric Gabriel Întreprindere Individuală.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  481

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

            Privind: documentaţia de urbanism „P.U.Z - Construire fermă taurine, Calea Feldioarei f.n.”, iniţiator Soric Gabriel Întreprindere Individuală;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 72.665/2015, prin care s-a propus analizarea şi avizarea documentaţiei de urbanism „P.U.Z.- Construire fermă taurine, Calea Feldioarei f.n.”, iniţiator Soric Gabriel Întreprindere Individuală;

            Luând în considerare Hotărârea nr. 67/2015 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism prin care s-a avizat documentaţia de urbanism „P.U.Z. - Construire fermă taurine, Calea Feldioarei f.n.”;

            Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se avizează documentaţia de urbanism „P.U.Z. - Construire fermă taurine, Calea Feldioarei f.n.”, iniţiator Soric Gabriel Întreprindere Individuală, întocmită de către S.C. As Proiect S.R.L.

 

            Art. 2. Până la faza de aprobare, documentaţia P.U.Z. va fi completată cu toate avizele şi studiile solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 170/2014.

 

            Art. 3. Documentaţia P.U.Z. avizată conform art. 1 intră în vigoare după finalizarea procedurii de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism, conform Ordinului nr. 2701/2010

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.