Hotărârea nr. 480/2015

Acceptarea Comunei Teliu ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  480

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

            Privind: acceptarea Comunei Teliu ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 72.290/2015, prin care se propune aprobarea acceptării Comunei Teliu ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov;

            Văzând şi adresa nr. 173 din 16.09.2015 prin care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov convoacă Adunarea generală a asociaţilor, în data de 06.10.2015, care pe ordinea de zi la pct. (1 ) are ca obiect Cereri de primire de noi membri: Crizbav, Teliu, Hăghig;

            Luând în consideraţie şi adresa nr. 4660 din 27.08.2015 prin care Compania Apa Braşov S.A., în temeiul Contractului de Delegare a gestiunii  serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Hotarârea A.D.I.D.A.J. nr. 1/05.09.2008, comunică acordul de principiu, privind preluarea serviciului de alimentare cu apă a comunei Teliu;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 7, lit. a, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă acceptarea Comunei Teliu ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov.

 

            Art. 2. Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din judeţul Braşov, se va completa în mod corespunzător, după îndeplinirea de către Comuna Teliu, a tuturor condiţiilor prevăzute de lege şi de Statutul Asociaţiei.

 

            Art. 3. Se împuterniceşte Dl. Gantz Miklos Sandor, să semneze în numele Municipiului Braşov, actul adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din judeţul Braşov.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri.