Hotărârea nr. 479/2015

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 627/2007, republicată, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  479

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

            Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 627/2007, republicată, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor  publice de salubrizare în Municipiul Braşov;

 

 

                Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 71.174 din 16.09.2015, prin care s-a propus modificarea şi completarea H.C.L. nr. 627/2007, republicată, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Braşov;

                Având în vedere adresa înregistrată cu nr. 71.014/2015 privind interpelările formultate de consilierii locali în plenul şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Braşov prin care s-a propus reanalizarea cuantumul amenzilor pentru persoanele fizice şi/sau juridice care aruncă deşeuri pe domeniul public şi privat al municipiului Braşov;

                Luând în considerare prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 101/2006, republicată, a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

                În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 9, pct. 14, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă modificarea art. 104, punctul 6 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Braşov aprobat prin H.C.L. nr. 627 din 27 august 2007, republicată, în sensul eliminării din conţinutul acestuia a “punctului 1”.

 

            Art. 2. Se aprobă completarea art. 104 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Braşov aprobat prin H.C.L. nr. 627 din 27 august 2007, republicată, în sensul adăugării unui nou punct numerotat cu numărul 9 care va avea următorul conţinut:

            „9) încălcarea prevederilor art.103, punctul 1 se sancţionează cu amendă de la 1500 - 2000 lei pentru persoane fizice şi cu amenda de la 2000 - 2500 lei pentru persoane juridice.”

 

            Art. 3. Celelalte prevederi din Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 627 din 27 august 2007, republicată, rămân neschimbate.

 

            Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 627 din 27 august 2007, astfel modificată şi completată, va fi republicată.

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 627  din data de  27 august 2007

Republicată conform H.C.L. nr. 52/2010, H.C.L. nr. 208/2012; H.C.L. nr. 71 2013

şi conform H.C.L. nr. 479 din 28 septembrie 2015

 

 

 

 

            Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de  salubrizare în municipiul Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 august 2007;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Salubrizare, Control Domeniu Public din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 63.341 din 22 august 2007, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în municipiul Braşov;

            Având în vedere prevederile art. 6, alin. 1, lit. h din Legea nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare al localităţilor; art. 1, alin. 2, lit. e şi alin. 3, lit. b, d, h; art. 8, alin. 2, lit. h din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

            Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

            In temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în municipiul Braşov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 127/2005, se revocă.

 

 

            Art. 3.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.