Hotărârea nr. 478/2015

Aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  478

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului Braşov;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu  nr. 72.936 din 23.09.2015 prin care s-a propus aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, pct. 4, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

          Art. 1. Se aprobă Strategia Culturală a Municipiului Braşov, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

          Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.