Hotărârea nr. 477/2015

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Indicatorilor de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A., pe anul 2015.

 

HOTĂRÂREA Nr. 477

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Indicatorilor de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A., pe anul 2015;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., înregistrate cu nr. 73.383/2015, prin care s-a propus aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Indicatorilor de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A., pe anul 2015;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 46 din 19 martie 2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinului M.F. nr. 2032 din 19 decembrie 2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările  şi completările ulterioare; Ordonanţa nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 4 din 7 ianuarie 2015, pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a şi           art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli rectificat al Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A. pe anul 2015, în sumă de 12.452,79 mii lei la partea de venituri şi 10.875,75 mii lei la partea de cheltuieli, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Se aprobă Indicatorii de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A. pe anul 2015, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor KRONSTADT R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.