Hotărârea nr. 476/2015

Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, pe anul 2016.

 

HOTĂRÂREA Nr.  476

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, pe anul 2016;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, înregistrate cu nr. 71.020/2015, prin care s-a propus aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, pe anul 2016;

            Având în vedere prevederile art. 23, alin. (2), lit. b şi alin. (4) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Văzând şi prevederile Ordinului A.N.F.P. nr. 7660/2006, privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, precum şi art. 7, art. 17, alin. (1) şi ale     art. 125 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016, pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov aflat în subordinea Consiliului Local Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.