Hotărârea nr. 474/2015

Modificarea H.C.L. nr. 39/09.02.2015, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  474

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 39/09.02.2015, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 73.209/2015, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 39/09.02.2015, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

            Având în vedere art. 112, art. 113, alin. 1, alin. 3, alin. 5 din Legea nr. 292/20.12.2011 a asistenţei sociale, art. 2 şi art. 3, alin .1 din Anexa 1 la H.G. nr. 90/2003, cu modificările şi completările ulterioare, art. 39, alin. 2, lit. a, art. 40, alin. 1, lit. a şi lit. b şi art. 41, alin. 1 şi alin. 3,           lit. b - e din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 64, alin. 2, art. 65, alin. 1 şi alin. 2, art. 91, alin. 2, lit. a, art. 112, alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. XVI, alin. 2 din Cartea II, Titlul I din Legea nr. 161/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 2 art. 45, alin. 1 şi        art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Începând cu data de 01.10.2015 se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, aprobată prin H.C.L. nr. 39 din 09.02.2015, după cum urmează:

            a) Serviciul Asistenţă Socială pentru Persoane Vârstnice din subordinea directorului general adjunct trece în subordinea directorului general.

            b) Compartimentul Asistenţă Medicală Comunitară coordonat de Serviciul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ din subordinea directorului general adjunct se transformă în Serviciul Asistenţă Socială Comunitară, aflat în subordinea directorului general.

            c) Se înfiinţează Serviciul Asistenţă Socio - Medicală pentru Persoane Vârstnice în subordinea directorului general. Serviciul va avea în componenţă o unitate de îngrijiri la domiciliu şi un centru de zi pentru persoane vârstnice.

            d) Se înfiinţează Serviciul Gestiune, Aprovizionare în subordinea directorului general adjunct.

            e) Serviciul Ajutoare Comunitare îşi schimbă denumirea în Serviciul Ajutoare şi Beneficii Sociale, fără modificarea obiectului de activitate.

 

            Art. 2. Începând cu data de 01.10.2015, se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 39 din 09.02.2015, după cum urmează:

            a)  În cadrul Serviciului Asistenţă Socială pentru Persoane Vârstnice:

            - Cele 17 posturi de îngrijitor la domiciliu, un post de asistent social S, un post de asistent social S debutant, un post de psiholog debutant, un post de kinetoterapeut debutant şi un post de asistent social S principal se mută de la Serviciul Asistenţă Socială pentru Persoane Vârstnice în cadrul Serviciului Asistenţă Socio-Medicală pentru Persoane Vârstnice.

            - Un post vacant de asistent social S debutant se transformă în post de asistent social S şi se mută de la Serviciul Asistenţă Socială pentru Persoane Vârstnice în cadrul Serviciului Asistenţă Socio-Medicală pentru Persoane Vârstnice.

            - Un post vacant de asistent medical S principal se transformă în post de asistent medical PL debutant şi se mută de la Serviciul Asistenţă Socială pentru Persoane Vârstnice în cadrul Serviciului Asistenţă Socio-Medicală pentru Persoane Vârstnice.

            - Un post vacant de asistent medical PL se transformă în post de asistent medical PL debutant şi se mută de la Serviciul Asistenţă Socială pentru Persoane Vârstnice în cadrul Serviciului Asistenţă Socio-Medicală pentru Persoane Vârstnice.

  // 

-  02  -

            b) În cadrul Serviciului Asistenţă Socio-Medicală pentru Persoane Vârstnice:

            - Se înfiinţează un post contractual de şef serviciu.

            - Se înfiinţează un post contractual de inspector de specialitate S I A.

            - Se înfiinţează un post contractual de referent M I A.

            c) În cadrul Serviciului Ajutoare şi Beneficii Sociale:

            - Postul de şef serviciu Ajutoare Comunitare devine şef serviciu Ajutoare şi Beneficii Sociale, fără modificarea atribuţiilor, cu menţinerea titularului.

            - Un post contractual de inspector de specialitate S II se mută de la Serviciul Administrativ, SSM, PS I la  serviciul Ajutoare şi Beneficii Sociale, cu menţinerea titularului.

            - Se înfiinţează 4 posturi de inspector S debutant.

            - Un post de inspector de specialitate SII se reîncadrează de la Serviciul Ajutoare Sociale la Serviciul Ajutoare şi Beneficii Sociale, cu menţinerea titularului.

            - Un post vacant de referent M IA se transformă în referent M I şi se reîncadrează de la Serviciul Ajutoare Sociale la Serviciul Ajutoare şi Beneficii Sociale.

            - Un post vacant de asistent social S debutant se reîncadrează de la Serviciul Ajutoare Sociale la Serviciul Ajutoare şi Beneficii Sociale.

            - Se desfiinţează un post vacant contractual de inspector de specialitate S IA de la Serviciul Ajutoare Sociale.

            d) În cadrul Serviciului Asistenţă Socială Comunitară:

            - Se înfiinţează un post contractual de şef serviciu.

            - Două posturi vacante de asistent social S principal, două posturi vacante de asistent social S şi două posturi vacante de asistent social S debutant se mută de la Serviciul Ajutoare Comunitare la Serviciul Asistenţă Socială Comunitară.

            - Posturile vacante de asistent medical PL debutant şi asistent medical S debutant de la Compartimentul Asistenţă Medicală Comunitară se reîncadrează la Serviciul Asistenţă Socială Comunitară.

            e) În cadrul Serviciului Gestiune, Aprovizionare

            - Se înfiinţează un post contractual de şef serviciu.

            - Postul de referent M I A de la Serviciul Administrativ, SSM, PSI se reîncadrează la Serviciul Gestiune, Aprovizionare, fără modificarea atribuţiilor în proporţie mai mare de 50 %, cu menţinerea titularului.

            - Postul vacant de referent M debutant de la Serviciul Administrativ, SSM, PSI se reîncadrează la Serviciul Gestiune, Aprovizionare.

            - Postul de inspector de specialitate S II de la Centrul de Îngrijire Temporară se reîncadrează la Serviciul Gestiune, Aprovizionare, fără modificarea atribuţiilor în proporţie mai mare de 50 %, cu menţinerea titularului.

            - Postul de inspector de specialitate SII de la Centrul de Îngrijire Socio-Medicală Sfântul Nicolae se reîncadrează la Serviciul Gestiune, Aprovizionare, fără modificarea atribuţiilor în proporţie mai mare de 50 %, cu menţinerea titularului.

            - Se înfiinţează un post contractual de referent M IA .

            - Se înfiinţează un post contractual de inspector de specialitate S I.

            - Se înfiinţează două posturi contractuale de magaziner.

            f) În cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice:

            - Se desfiinţează un post contractual vacant de spălătoreasă.

            - Se desfiinţează un post contractual vacant de muncitor I bucătar.

            - Trei posturi contractuale vacante de asistent medical PL principal se transformă în posturi de asistent medical PL debutant.

            - Un post contractual vacant de asistent medical S se transformă în post de asistent medical PL debutant.

            g) În cadrul Serviciului Administrativ, SSM, PSI

            - Un post contractual vacant de muncitor I se transformă în post contractual de muncitor II.

            - Un post contractual de referent M I A se mută de la Serviciul Administrativ, SSM, PSI la Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget fără modificarea atribuţiilor de casier, cu menţinerea titularului.

            h) O funcţie publică vacantă de inspector superior se mută de la Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget la Serviciul Resurse Umane.

            i) O funcţie publică vacantă de inspector principal se mută de la Serviciul Resurse Umane la Serviciul Asistenţă Socială pentru Persoane Vârstnice.

            j) În cadrul Centrului pentru Persoane fără Adăpost:

            - Un post contractual vacant de asistent medical PL se transformă în post de asistent medical PL debutant.

 

  // 

-  03 -

            - Un post contractual vacant de asistent social S principal se transformă în post de asistent social S debutant.

            k) În cadrul Centrului de Îngrijire Temporară:

            - Un post de asistent medical S debutant se transformă în post de asistent medical PL debutant.

            l) În cadrul Serviciului Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ:

            - Trei posturi contractuale vacante de asistent medical PL principal se transformă în posturi de asistent medical PL debutant.

            - Un post contractual vacant de asistent medical M  principal se transformă în post de asistent medical PL debutant.

            - Trei posturi contractuale vacante de asistent medical SSD principal se transformă în posturi de asistent medical PL debutant.

            m) În cadrul Serviciului Protecţia Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi:

            - O funcţie publică de inspector debutant se transformă în funcţie publică de inspector asistent.

            - O funcţie publică vacantă de inspector principal se transformă în inspector debutant.

            - O funcţie publică vacantă de inspector asistent se transformă în funcţie publică de inspector debutant.

            n) În cadrul Serviciului Juridic, Relaţii cu publicul, Achiziţii:

            - O funcţie publică vacantă de inspector asistent se transformă în funcţie publică de inspector debutant.

            - O funcţie de consilier juridic asistent se transformă în funcţie publică de consilier juridic debutant.

            - Un post contractual vacant de inspector de specialitate SIA se mută de la Serviciul Evaluare, Monitorizare, Informatic la Serviciul Juridic, Relaţii cu publicul, Achiziţii.

            - O funcţie publică vacantă de inspector asistent se mută de la Serviciul Juridic, Relaţii cu publicul, Achiziţii la Serviciul Evaluare, Monitorizare, Informatic.

            o) În cadrul Serviciului Prestaţii Sociale:

               - O funcţie publică vacantă de inspector superior se transformă în funcţie publică de inspector debutant.

              - O funcţie publică vacantă de consilier asistent se transformă în funcţie publică de inspector asistent.

             - O funcţie publică de consilier principal se transformă în funcţie publică de consilier superior.

            - O funcţie publică de inspector asistent se transformă în funcţie publică de inspector principal.

            p) În cadrul Serviciului Protecţia Socială a Copilului şi Familiei:

            - Două posturi contractuale vacante de asistent social S se transformă în posturi de asistent social debutant.

            - Un post contractual vacant de psiholog S se transformă în post de psiholog S debutant.

            - O funcţie publică de inspector principal se transformă în funcţie publică de inspector superior.

            q) În cadrul Centrului de Îngrijire Socio-Medicală Sfântul Nicolae se desființează un post de infirmier.

            r) Se desfiinţează 9 posturi contractuale de asistent personal.

 

            Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 09.02.2015 rămân neschimbate.

 

            Art. 4.  Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 09.02.2015, astfel modificată, va fi republicată.

 

            Art. 5.  Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 39  din data de  9 februarie  2015

Republicată conform H.C.L. nr.  287/2015 şi conform

H.C.L. nr. 474 din 28 septembrie 2015

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 9.555/2015, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

Constatând că prin H.C.L. nr. 37 din 9 februarie 2015 şi H.C.L. nr. 38 din 9 februarie 2015, Centrul pentru persoane fără adăpost Braşov şi Căminul pentru persoane vârstnice Braşov, au fost reorganizate din instituţii cu personalitate juridică în servicii în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

Având în vedere art. 112, art. 113 alin. 1, alin. 3, alin. 5 din Legea nr. 292 din 20.12.2011 a asistenţei sociale, art. 2 şi art. 3, alin. 1 din Anexa 1 la H.G. nr. 90/2003 cu modificările şi completările ulterioare; cap. V, art. 173 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; art. 64, alin. 2, art. 65, alin. 1 şi alin. 2, art. 91, alin. 2, lit. a, art. 100, alin. 1 şi alin. 2 şi art. 112, alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 26, alin. 1, 2, 3 şi 5 şi cap. II, lit. L, art. 4, alin. 1 din Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 3, alin. 5 din O.U.G. nr. 83 din 12.12.2014 cu modificările şi completările ulterioare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,         art. XVI, alin. 2 din Cartea II, Titlul I din Legea nr. 161/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Începând cu data de 01.04.2015 se aprobă Organigrama Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Începând cu data de 01.04.2015 se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Începând cu data de 01.04.2015 se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 29.03.2013, republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.