Hotărârea nr. 473/2015

Modificarea H.C.L. nr. 414 din 28.09.2013, privind metodologia de acordare a subvenţiei de la bugetul local pentru asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 473

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 414 din 28.09.2013, privind metodologia de acordare a subvenţiei de la bugetul local pentru asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează  şi administrează unităţi de asistenţă socială din Municipiul Braşov;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 73.030/2015, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 414 din 28.09.2013, privind metodologia de acordare a subvenţiilor de la bugetul local pentru asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în Municipiul Braşov;

            Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 34/1998, privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi art. 5, alin. (1) şi alin. (2), art. 6, alin. (1), art. 8, alin. (1, art. 10, alin (1) şi art. 11, alin. (1) şi art. 17 din Anexa 1 la H.G. nr. 1153/2001, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr.1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 414 din 28 septembrie 2013, privind metodologia de acordare a subvenţiilor de la bugetul local pentru asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în Municipiul Braşov, astfel:

            1. Se abrogă cap. 1. art. 1, lit c: „serviciile de asistență socială sunt acordate persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru a se integra social, denumite în continuare persoane asistate”.

            2. Se abrogă cap. 2, art. 4, alin 1, lit. g: raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei, în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor care au beneficiat de subvenţii în anul anterior”.

            3. Se abrogă cap. 3, art. 6, alin. 1, lit. f: aportul partenerilor în dezvoltarea serviciilor de asistență socială, în cazul în care sunt încheiate acorduri sau contracte de parteneriat”.

            4. Se modifică Cap.2 , art. 4, alin. 1, lit. b, care va avea următorul conținut: ”raportul privind activitatea asociaţiei sau fundaţiei în domeniul asistenţei sociale pentru perioada ianuarie - decembrie a anului anterior”.

            5. Se introduce Cap. 2, art. 4, alin. 1, lit. g, care va avea următorul conţinut: ”balanţa contabilă de verificare la data de 30 septembrie a anului curent”.

            6. Se introduce Cap. 3, art. 6, alin. 2, care va avea următorul conţinut: „Formula de calcul pentru ponderea prevăzută la alin. (1) lit. b) este următoarea: (valoarea cheltuielilor prevăzute la  pct. II. 3 din cererea de solicitare a subvenţiei, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice/valoarea veniturilor prevăzute  la pct. II 2 din cererea de solicitare a subvenţiei) x 100”,

            7. Se introduce Cap. 3, art. 6, alin. 3, care va avea următorul conţinut: „Formula de calcul pentru raportul prevăzut la alin. (1), lit. d) este următoarea: valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. III din anexa B la cerere - date privind bugetul unităţii de asistenţă socială/(valoarea pct. 2 din coloana 1/12”.

 

 

            Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 414 din 28 septembrie 2013, rămân neschimbate.

 

 

            Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 414 din 28 septembrie 2013, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

   

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  414 din data de  28 septembrie  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 473 din data de 28 septembrie 2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea Metodologiei de acordare a subvenţiilor de la bugetul local pentru asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28 septembrie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 69.142/2013, prin care s-a propus aprobarea metodologiei de acordare a subvenţiilor de la bugetul local pentru asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 34/1998, privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi ale art. 5, alin. (1) şi alin. (2), art. 6, alin. (1), art. 8, alin. (1), art. 10, alin. (1), art. 11, alin. (1) şi art. 17 din Anexa 1 la H.G. nr. 1153/2001, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă metodologia de acordare a subvenţiilor de la bugetul local  pentru asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în Municipiul Braşov, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Implementarea metodologiei prevăzută la art. 1 se va realiza de către Direcţia de Servicii Sociale Braşov, în calitate de serviciu public de specialitate.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, Directorul General al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, precum şi persoanele ce vor fi desemnate conform art. 1, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.