Hotărârea nr. 472/2015

Modificarea H.C.L. nr. 412/2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  472

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 412/2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale;

                         

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 73.074/2015, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 412/2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale;

            Având în vedere art. 42 şi art. 43 din Legea nr. 114/1996, privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 din H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 17, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, după cum urmează:

           

            1. art. 7 se modifică şi va avea următorul conţinut:

            Comisia va primi, între 01 - 10 octombrie a anului în curs, pe bază de proces verbal, toate dosarele solicitanţilor de locuinţe sociale, întocmite de personalul din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov - Serviciul Prestaţii Sociale, denumită în continuare D.S.S. - S.P.S., existente în evidenţă la data de 30 septembrie a anului, în scopul analizării lor şi întocmirii listei de priorităţi ce va fi supusă ulterior spre aprobare consiliului local.

           

            2. art. 12 se modifică şi va avea următorul conţinut:

            a) Stabileşte şi propune spre aprobare Consiliului Local, lista documentelor justificative necesare în analiza cererilor de acordare a unei locuinţe sociale împreună cu fişa de criterii de repartizare a locuinţelor sociale în baza cărora se întocmeşte lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială.

            b) Analizează dosarele solicitanţilor de locuinţe sociale, existente în evidenţa D.S.S.- S.P.S. la data de 30 octombrie a anului în curs;

            c) Completează fişa de criterii aprobată prin hotărârea consiliului local pentru fiecare dosar;

            d) Validează sau respinge dosarele de locuinţe sociale analizate, pe bază de proces verbal;

            e) Întocmeşte lista de priorităţi şi o transmite către D.S.S. - S.P.S. pentru a fi propusă spre aprobare Consiliului Local Braşov (în caz de egalitate a punctajului, ierarhizarea se va face după data de depunere a dosarului).

           

            3. art. 14 se abrogă.

 

 

            Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 412 din 28 septembrie 2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, rămân neschimbate.

 

 

            Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 412 din 28 septembrie 2013, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  412  din data de  28 septembrie  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 472 din data de 28 septembrie 2015

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28 septembrie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 69.109/2013, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale;

Având în vedere art. 42, alin. (1) şi art. 43 din Legea nr. 114/1996, privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare; art. 21, alin. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, privind aprobarea Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare; art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi Hotărârea Consiliului Local nr. 510/2004, privind instrumentarea solicitărilor de locuinţe sociale;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 17 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, Directorul General al Direcţiei de Servicii Sociale, precum şi comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale constituită conform H.C.L. nr. 329 din 30.08.2013, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.