Hotărârea nr. 471/2015

Modificarea H.C.L. nr. 411/2013, privind aprobarea Criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale şi actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului.

 

HOTĂRÂREA Nr. 471

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 411/2013, privind aprobarea Criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale şi actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 73.070/2015, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 411/2013, privind aprobarea Criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale şi actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului;

            Având în vedere art. 42, alin. (1) şi (2) şi art. 43 din Legea nr. 114/1996, privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, privind aprobarea Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. e, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă modificarea pct. 9, alin. 1 ''Condiţii de locuit'', din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 411 din 28 septembrie 2013, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale şi actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului, care va avea următorul conţinut:

            ''Condiţii de locuit  - Locuinţă improprie cu utilităţi - 250 puncte

                                           - Locuinţă improprie fără utilităţi - 500 puncte

                                          - Locuiţă insalubră/deteriortaă - 150 puncte'.'

 

 

            Art. 2. Se aprobă modificarea alin. 4, CAP. A din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 411 din 28 septembrie 2013, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale şi actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului, care va avea următorul conţinut:

            ''declaraţie notarială din care să rezulte următoarele:

                        - nu deţin în proprietate o locuinţă;

                        - nu deţin o cotă parte dintr-o locuinţă;

                        - nu deţin teren;

                        - nu am înstrăinat o locuinţă proprietate după data de 01.01.1990;

                        - nu am beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;

                        - nu deţin în calitate de chiriaş o altă locuinţă din fondul locativ de stat;

                        - nu obţin alte venituri în afara celor declarate.''

 

 

 

 

 

 

  // 

 

 

-  02  -

 

 

            Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 411 din 28 septembrie 2013, râmân neschimbate.

 

 

            Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 411 din 28 septembrie 2013, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  411  din data de  28 septembrie 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 6/2015 şi conform H.C.L. nr. 471 din

data de 28 septembrie 2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea Criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale şi actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28 septembrie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 69.105/2013, prin care s-a propus aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale şi actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului;

Având în vedere art. 42, alin. (1) şi (2) şi art. 43 din Legea nr. 114/1996, privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare; art. 21 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare; art. 36, alin. 6, lit. e din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi Hotărârea Consiliului Local nr. 510/2004, privind instrumentarea solicitărilor de locuinţe sociale;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. e şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Criteriile de repartizare a locuinţelor sociale şi Actele justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Cererile însoţite de actele justificative se depun la sediul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, Bl. C 7, et. I, camera 102.

 

Art. 3. Persoanele care au beneficiat de locuinţe din fondul locativ de stat şi au fost evacuate din motive imputabile lor, persoanele care au refuzat o repartiţie de locuinţă din fondul locativ de stat, precum şi persoanele care refuză ocuparea unui loc în Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov nu vor putea beneficia de o locuinţă socială.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.