Hotărârea nr. 470/2015

Aprobarea liniilor prioritare pentru acordarea subvenţiei în anul 2016 de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  470

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea liniilor prioritare pentru acordarea subvenţiei în anul 2016 de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care  înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în Municipiul Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 73.045/2015, prin care s-a propus aprobarea liniilor prioritare pentru acordarea subvenţiei în anul 2016 de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în Municipiul Braşov,

            Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 34/1998, privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, ale H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările potrivit H.G. nr. 942/2005 şi H.G. nr. 1217/2008, ale art. 2 şi art. 3, alin. (1) din H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 138 din Legea nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă liniile prioritare pentru acordarea subvenţiei în anul 2016 de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în Municipiul Braşov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.