Hotărârea nr. 47/2015

Stabilirea indicatorilor în vederea asigurării finanţării Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov pe anul 2015.

 

HOTĂRÂREA Nr. 47

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: stabilirea indicatorilor în vederea asigurării finanţării Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov pe anul 2015;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, înregistrate cu nr. 9.426/2015, prin care se propune aprobarea indicatorilor în vederea asigurării finanţării Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov pe anul 2015;

Luând în consideraţie şi prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 114 din 28.03.2014, republicată, conform cărora indicatorii de performanţă pentru alocarea din bugetul local a componentei fixe pentru finanţarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân vor fi cuantificaţi şi aprobaţi numai prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu completările şi modificările ulterioare, ale H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

Văzând prevederile art. 67 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, d, alin. 4 lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 2, lit. a şi   art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii în vederea finanţării Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, pentru anul 2015 conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă cuantumul cheltuielilor de întreţinere a câinilor fără stăpân aflaţi în Adăpostul de câini aparţinând Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov în valoare de 6 lei/cap câine/ zi, pentru anul 2015.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.