Hotărârea nr. 469/2015

Aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, pentru anul 2016.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  469

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, pentru anul 2016;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 73.013/2015, prin care s-a propus aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, pentru anul 2016;

            Având în vedere art. 23, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 3 şi alin. 4 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5, alin. 1, art. 6 şi art. 11 din Anexa 1 la Ordinul nr. 7660/2006, privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, pentru anul 2016, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.