Hotărârea nr. 468/2015

Modificarea H.C.L. nr. 93/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  468

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 93/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 72.708/2015, prin care se propune aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov;

            În baza prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi stabilirea unor măsuri financiare, ale O.U.G. nr. 103 din 15.11.2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale O.U.G. nr. 83/ 2014 privind salarizarea personalului;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei Fiscale Braşov, conform Anexei I, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

            Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de Funcţii al Direcţiei Fiscale Braşov, conform Anexei II, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

            Art. 3. Hotărîrea Consiliului Local nr. 93 din 29 martie 2013, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov, astfel modificată, va fi republicată.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 93  din data de  29 martie  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 298/2013; H.C.L. nr. 486/2013; H.C.L. nr. 329/2014;

H.C.L. nr. 94/2015 şi H.C.L. nr. 468 din data de 28 septembrie 2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Fiscale  Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 20.914/2013, prin care se propune aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, actualizată;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Fiscale Braşov, conform Anexei I, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Fiscale Braşov, conform Anexei II, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.