Hotărârea nr. 466/2015

Aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov, pentru anul 2016.

 

HOTĂRÂREA Nr. 466

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov, pentru anul 2016;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Resurse Umane din cadrul Direcţiei Relaţii Comunicare, înregistrate cu nr. 70.189 din 14.09.2015, prin care s-a propus aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov, pentru anul 2016;

            Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 - 13 din Ordinul  nr. 7660/2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, ale H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată, prin H.G. nr. 1173/2008, precum şi ale O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov pentru anul 2016, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.