Hotărârea nr. 464/2015

Aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - septembrie 2015.

 

HOTĂRÂREA Nr. 464

din data de  28 septembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - septembrie 2015 - :

 

 

              Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2015;

              Analizând, Raportul Ordonatorului Principal de Credite privind aprobarea bugetului rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2015, înregistrat sub nr. 73.123 din 23.09.2015;

              Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, actualizată, art. 5, alin. 3 şi alin. 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 69/2010, privind responsabilitatea fiscal - bugetară, republicată;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov în sumă de 720.910,35 mii lei la partea de venituri şi 764.125,59 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

            - pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 468.050,55 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 471.563,72 mii lei.

            - pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 252.859,80 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 292.561,87 mii lei.

            Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Se aprobă bugetele rectificate de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate din bugetul local al Municipiului Braşov astfel:

            - Grădiniţele nr. 1, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 19, 24, 26, 28, 31, 33       - anexele nr. 2.01. - 2.14.

            - Şcolile Gimnaziale nr. 2,19                                                       - anexele nr. 3.01. - 3.02.

            - Colegiul Tehnic Mircea Cristea            Braşov                          - anexa nr. 4.01.

            - Colegiul Naţional “Aprily Lajos”  Braşov                                  - anexa nr. 4.02.

            - Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov                                    - anexa nr. 4.03.

            - Liceul Vocaţional de Muzică "Tudor Ciortea" Braşov                - anexa nr. 4.04.

            - Liceul Teoretic “Johanes Honterus” Braşov                              - anexa nr. 4.05.

            - Liceul cu Program Sportiv Braşov                                            - anexa nr. 4.06.

            - Colegiul Tehnic Transilvania Braşov                                         - anexa nr. 4.07.

            - Direcţia de Servicii Sociale Braşov                                           - anexa nr. 5.01.           

 

            Art. 3. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local, conform anexelor nr. 6.01 - 6.02, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.