Hotărârea nr. 462/2015

Revocarea dreptului de administrare operativă asupra imobilului situat în Braşov, str. Octavian Goga nr. 26.

 

HOTĂRÂREA Nr.  462

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: revocarea dreptului de administrare operativă asupra imobilului situat în Braşov, str. Octavian Goga nr. 26;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 64.390/2015, prin care se propune revocarea dreptului de administrare asupra imobilului situat în  Braşov, str. Octavian Goga nr. 26;

Avand în vedere prevederile art. 869 din Codul Civil;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în C.F. nr. 139676 Braşov, nr. cadastral 139676, la C + 1, în favoarea Întreprinderii de locuinţe şi localuri (ILL) Braşov.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.