Hotărârea nr. 461/2015

Reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Traian Grozăvescu nr. 8.

 

HOTĂRÂREA Nr. 461

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Traian Grozăvescu nr. 8;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 65.222/2015, prin care s-a propus reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Traian Grozavescu nr. 8;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 135/2007 republicată conform H.C.L. nr. 257/2015; H.C.L.  nr. 241/2005 privind diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, precum şi Încheierea nr. 59828/2015 a O.C.P.I. Braşov;

Având în vedere Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Traian Grozăvescu nr. 8, identificat în C.F. nr. 109865-C1-U1 Braşov, nr. cad. 109865-C1-U1.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.