Hotărârea nr. 460/2015

Constituirea dreptului de superficie asupra terenului situat în Braşov, str. Lânii nr. 33 A în favoarea S.C. IAR S.A.

 

HOTĂRÂREA Nr.  460

din data de  31 august  2015

 

 

 

 

Privind: constituirea dreptului de superficie asupra terenului situat în Braşov, str. Lânii nr. 33 A în favoarea S.C. IAR S.A.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 48.593/2015, prin care s-a propus acordarea unui drept de superficie în favoarea S.C. IAR S.A., asupra terenului afarent centralei termice situate în Braşov, str. Lânii nr. 33;

Având în vedere prevederile art. 693, 695 şi 697 din Codul Civil, Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, Legea nr. 213/1998, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea în domeniul privat al Municipiului Braşov, a terenului în suprafaţă de 198 m.p. aferent centralei termice situate în Braşov str. Lânii nr. 33 A, identificat în C.F. nr. 133759 Braşov, nr. top. (11314/1-a, 11314/1/b/2, 11314/1/b/1/2, 11314/1/b/1/1)/1/V.

 

Art. 2. Se aprobă acordarea unui drept de superficie către S.C. IAR S.A. pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului în suprafaţă de 198 m.p., situat în str. Lânii nr. 33 A, identificat în C.F.              nr. 133759 Braşov, nr. top. (11314/1-a, 11314/1/b/2, 11314/1/b/1/2, 11314/1/b/1/1)/1/V.

 

Art. 3. Preţul terenului menţionat la art. 2 este de 40 Euro/m.p. revenind o redevenţă anuală de 1,6 Euro/m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.