Hotărârea nr. 459/2015

Transferul dreptului de proprietate din domeniul public al Municipiului Braşov în domeniul public al Statului Român, a terenului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu.

 

HOTĂRÂREA Nr. 459

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: transferul dreptului de proprietate din domeniul public al Municipiului Braşov în domeniul public al Statului Român, a terenului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu;

            

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 63.998/2015, privind transferul dreptului de proprietate din domeniul public al Municipiului Braşov în domeniul public al Statului Român, a terenului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu;

Văzând adresa Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov nr. 62.317/2015 completată prin adresa nr. 63.432/2015, prin care se solicită transferul dreptului de proprietate din domeniul public al Municipiului Braşov în domeniul public al Statului Român, a terenului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu;

Luând în considerare prevederile H.G. nr. 1224/2001, prin care imobilul situat în Braşov,          str. Mihail Kogălniceanu a trecut în administrarea Ministerului de Interne prin IPJ Braşov;

Văzând H.C.L. nr. 270 din 28.05.2015 prin care a fost aprobată darea în administrare către Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov, a terenului aferent construcţiei situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu;

Având în vedere prevederile art. 8, alin. 1, art. 9, alin. 2 din Legea nr. 213/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, identificat în C.F. nr. 132275 Braşov, nr. top. 8858/1/1/7/2, respectiv nr. cad. 4515, în suprafaţă de 271 m.p.

 

Art. 2. Se aprobă transferul dreptului de proprietate din domeniul public al Municipiului Braşov în domeniul public al Statului Român, a terenului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, identificat în C.F. nr. 132275 Braşov, nr. top. 8858/1/1/7/2, respectiv nr. cad. 4515, în suprafaţă de 271 m.p.

 

Art. 3. Se aprobă radierea dreptului de folosinţă gratuită pe 49 de ani înscris în C.F. nr. 132275 Braşov la C 4

 

Art. 4. Începand cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 270 din 28 mai 2015, se revocă.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.