Hotărârea nr. 456/2015

Dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Dealul Morii nr. 6.

 

HOTĂRÂREA Nr. 456

din data de  31 august  2015

 

 

 

 

Privind: dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Dealul Morii nr. 6;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 64.008/2015, prin care se propune dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Dealul Morii nr. 6;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Dealul Morii nr. 6, identificat în C.F. nr. 138157 Braşov, sub nr. cad. 138157, în suprafaţă de 1.348 m.p., conform Documentaţiei cadastrale de dezmembrare imobil întocmită de S.C. TERRATOP S.R.L., vizată de O.C.P.I. Braşov sub nr. 73327 din 15.07.2015, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.