Hotărârea nr. 454/2015

Vânzarea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Stejerişului f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 454

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: vânzarea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Stejerişului f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 64.362/2015, prin care se propune vânzarea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Stejerişului f.n.;

Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de evalutor Enescu Cătălin Adrian şi Procesul - verbal încheiat de Comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar  nr. 4790/2012;

Având în vedere prevederile art. 1650 şi 1657 din Codul Civil, coroborat cu Legea              nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov, a terenului situat în Braşov, str. Stejerişului f.n., identificat în C.F. nr. 139971 Braşov, sub nr. cadastral 139971.

 

Art. 2. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Stejerişului f.n.,înscris în C.F. nr. 139971 Braşov, sub nr. cadastral 139971.

 

Art. 3. Preţul de pornire al licitaţiei este de 90 Euro/m.p., pentru terenul înscris în C.F.          nr. 139971 Braşov.

 

Art. 4. Se aprobă Caietul de Sarcini conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.