Hotărârea nr. 450/2015

Vânzarea directă a terenului aferent garajului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 53, către Popa Dumitru.

 

HOTĂRÂREA Nr. 450

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: vânzarea directă a terenului aferent garajului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 53, către Popa Dumitru;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 64.012/2015, privind vânzarea directă a terenului aferent garajului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 53, către Popa Dumitru;

Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de expert autorizat ing. Mihai Ciofoaia şi Procesul - verbal încheiat de Comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012, republicată;

Având în vedere prevederile art. 1650 şi 1657 din Codul Civil, coroborat cu Legea   nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent garajului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 53, identificat în C.F. nr. 113566 Braşov, nr. top. 7468/2/h/1/1/1/1/4, în suprafaţă de 19 m.p., către Popa Dumitru.

 

Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 90 Euro/m.p., respectiv 1710 Euro şi va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Preţul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.