Hotărârea nr. 45/2015

Aprobarea Raportului de activitate al asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, pe semestrul II 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr.  45

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea Raportului de activitate al asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, pe semestrul II 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov înregistrate cu nr. 7.805/2015, prin care s-a propus aprobarea Raportului de activitate al asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, pe semestrul II 2014;

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată; H.G. nr. 268 din 14.03.2007 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; Ordinul Autorităţii Naţionale a Persoanelor cu Handicap nr. 319/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Raportul de activitate al asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, pe semestrul II 2014, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.