Hotărârea nr. 447/2015

Vânzarea directă a terenului aferent windfang şi acces din exterior situat în Braşov, B-dul Griviţei nr. 46, către S.C. SLOVENROM TRAK S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr.  447

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: vânzarea directă a terenului aferent windfang şi acces din exterior situat în Braşov, B-dul Griviţei nr. 46, către S.C. SLOVENROM TRAK S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 64.413/2015, privind vânzarea directă a terenului aferent windfang şi acces din exterior situat în Braşov, B-dul Grivitei nr. 46, către S.C. SLOVENROM TRAK S.R.L.;

Având în vedere H.C.L. nr. 625 din 11.08.2008, Raportul de evaluare întocmit de S.C. DANINA STAR S.R.L. şi Procesul - Verbal încheiat de Comisia constituită în baza H.C.L.               nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012 republicată, precum şi prevederile art. 1650 şi 1657 din Codul civil, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al aceseia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit b, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 123, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent windfang şi acces din exterior situat în Braşov, B-dul Griviţei nr. 46, înscris în C.F. nr. 101148 Braşov, în suprafaţă de 10 m.p., către S.C. SLOVENROM TRAK S.R.L.

 

Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 156 Euro/m.p., respectiv 1560 Euro şi va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Preţul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.