Hotărârea nr. 446/2015

Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 372/2015, prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2015 - 2016.

 

HOTĂRÂREA Nr. 446

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 372/2015, prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2015 - 2016;

             

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate sub nr. 65.271/2015, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 372/2015, prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2015 - 2016;

Ţinând cont de amendamentul formulat de comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului Local;

Având în vedere art. 96, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând H.C.L. nr. 372/2015, privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2015 - 2016;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 372 din 23 iulie 2015, astfel: la poz. 1 se înlocuieşte dl Atomei Adrian cu dl. Oprică Adrian , la poz. 6 se înlocuieşte  dl. Leonte Cătălin cu dl. Toro Tamas, la poz. 8 se înlocuieşte dl. Ionescu Lucian cu dl. Ciovică Octavian, la poz. 10 se înlocuieşte dl. Oprică Adrian cu dl. Ciovică Octavian, la poz. 13 se înlocuieşte dl. Ciovică Octavian cu dl. Oprică Adrian, la poz. 17 se înlocuieşte dl. Macedonschi Cristian cu        dl. Atomei Adrian, la poz. 20 se înlocuieşte dl. Chifu Sergiu Marian cu dl. Oprică Adrian, la poz. 23 se înlocuieşte dl. Ciovică Octavian cu dl. Szente Ladislau, la poz. 24 se înlocuieşte dl. Oprică Adrian cu     dl. Sârghie Ovidiu, la poz. 30 se înlocuieşte dl. Macedonschi Cristian cu dl. Atomei Adrian, la poz. 34 se înlocuieşte dl. Oprică Adrian cu dl. Atomei Adrian, la poz. 39 se înlocuieşte dl. Leonte Cătălin cu dl. Ciovică Octavian, la poz. 46 se înlocuieşte dl. Ciovică Octavian cu dl. Oprică Adrian, la poz. 48 se înlocuieşte d-na Cojocea Roxana cu dl. Ciovică Octavian, la poz. 57 se înlocuieşte dl. Oprică Adrian cu dl. Mara Iulian, la poz. 58 se înlocuieşte dl. Oprică Adrian cu dl. Sârghie Ovidiu ca reprezentanţi ai Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2015 - 2016, prevăzute în anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 372 din 23 iulie 2015.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 372 din 23 iulie 2015, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele nominalizate în anexă vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.   372 din data de  23 iulie 2015

Republicată conform H.C.L. nr. 446 din data de 31 august 2015

 

 

 

 

Privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de  Administraţie  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2015 - 2016;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 52.559/2015, prin care se propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2015 - 2016;

Având în vedere art. 96, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 5115/2014 „pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar”, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 4619/2014 pentru “aprobarea metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar”; H.C.L. nr. 251/2015, privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2015 -2016;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Braşov în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2015 - 2016, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Atribuţiile şi responsabilităţile membrilor Consiliului de Administraţie nominalizaţi prin prezenta hotărâre sunt prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 şi Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5115/2014.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele nominalizate în anexă vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.