Hotărârea nr. 445/2015

Darea în folosinţă gratuită către Direcţia de Servicii Sociale, a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 445

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: darea în folosinţă gratuită către Direcţia de Servicii Sociale, a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 64.844/2015, privind darea în folosinţă gratuită către Direcţia de Servicii Sociale, a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov;

Văzând adresa nr. 41230/2015 a Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 63.172/2015;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, către Direcţia de Servicii Sociale, a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov, identificate conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Direcţia de Servicii Sociale va achita contravaloarea cheltuielilor privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiile menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Hotărârile Consiliului Local nr. 596/2014; 510/2014; 142/2014; 66/2013; 544/2012; 164/2012; 727/2008 şi 862/2008 se abrogă.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.