Hotărârea nr. 443/2015

Darea în folosinţă gratuită către Direcţia Naţională de Probaţiune - Serviciul de Probaţiune Braşov, a unor spaţii situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, corp D, etajele III şi IV.

 

HOTĂRÂREA Nr. 443

din data de  31 august  2015

 

 

 

 

Privind: darea în folosinţă gratuită către Direcţia Naţională de Probaţiune - Serviciul de Probaţiune Braşov, a unor spaţii situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, corp D, etajele III şi IV;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 65.205/2015, privind darea în folosinţă gratuită către Direcţia Naţională de Probaţiune - Serviciul de Probaţiune Braşov, a unor spaţii situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, corp D, etajele III şi IV;

Văzând adresa adresa nr. 2/48312/2015 a Direcţiei Naţională de Probaţiune înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 63.596/2015;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 2 ani, către Direcţia Naţională de Probaţiune - Serviciul de Probaţiune Braşov, a unor spaţii situate în Braşov,  str. Iuliu Maniu nr. 52, corp D, etajele III şi IV, identificate conform plan de situaţie anexat.

 

Art. 2. Direcţia Naţională de Probaţiune - Serviciul de Probaţiune Braşov, va achita contravaloarea cheltuielilor privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiile menţionate la art. 1, din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 163/2012 şi Hotărârea Consiliului Local   nr. 194/2014, se abrogă.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri.