Hotărârea nr. 441/2015

Aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a imobilului situat în Braşov, str. Brazilor nr. 1, în incinta Grădinii Zoologice.

 

HOTĂRÂREA Nr.  441

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a imobilului situat în Braşov,  str. Brazilor nr. 1, în incinta Grădinii Zoologice;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr .64.698/2015, privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a imobilului situat în Braşov, str. Brazilor nr. 1, în incinta Grădinii Zoologice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi  art. 123 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, a imobilului situat în Braşov,        str. Brazilor nr. 1, în incinta Grădinii Zoologice.

 

 

Art. 2. Se aprobă caietul de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului situat în Braşov, str. Brazilor nr. 1, în incinta Grădinii Zoologice, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.