Hotărârea nr. 440/2015

Prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Asociaţia Handicapaţilor Cardiaci Operaţi pe Cord Braşov, a spaţiului situat în Braşov, str Iuliu Maniu nr. 28.

 

HOTĂRÂREA Nr. 440

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Asociaţia Handicapaţilor Cardiaci Operaţi pe Cord Braşov, a spaţiului situat în Braşov, str Iuliu Maniu nr. 28;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizand Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 63.539/2015, privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Asociaţia Handicapaţilor Cardiaci Operaţi pe Cord Braşov, a spaţiului situat în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 28;

Având în vedere adresa nr. 12 din 04.08.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 59.360/2015, a Asociaţiei Handicapaţilor Cardiaci Operaţi pe Cord Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 2 ani, către Asociaţia Handicapaţilor Cardiaci Operaţi pe Cord Braşov, având C.I.F. nr. 6033376/1994, a spaţiului în suprafaţă de 17,36 m.p. situat în Braşov, str. Iuliu Maniu  nr. 28.

 

 

Art. 2. Asociaţia Handicapaţilor Cardiaci Operaţi pe Cord Braşov, va achita contravaloarea cheltuielilor privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiul menţionat la art. 1, din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.