Hotărârea nr. 44/2015

Însuşirea Raportului privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei de către asociaţii şi fundaţii pe anul 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr.  44

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: însuşirea Raportului privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi  utilizarea subvenţiei de către asociaţii şi fundaţii pe anul 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 9.170/2015, prin care s-a propus însuşirea Raportului privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei de către asociaţii şi fundaţii pe anul 2014;

În conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 13 din 27.01.2014 privind acordarea subvenţiei către asociaţiile şi fundaţiile care desfăşoară activităţi de asistenţă socială în anul 2014;

Având în vedere prevederile art. 21, alin. (1) şi (2) din H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se însuşeşte Raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei de către asociaţii şi fundaţii pe anul 2014, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.