Hotărârea nr. 439/2015

Prelungirea contractului de închiriere al spaţiului situat în Braşov, str. Transilvania nr. 6, unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu Program Normal nr. 14 A.

 

HOTĂRÂREA Nr. 439

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: prelungirea contractului de închiriere al spaţiului situat în Braşov, str. Transilvania nr. 6, unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu  Program Normal nr. 14 A;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 62.308/2015, prin care s propune prelungirea contractului de închiriere al spaţiului situat în Braşov, str. Transilvania nr. 6, unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu Program Normal nr. 14 A;

Având în vedere contractul de închiriere nr. 1132 din 13.10.2011, H.C.L. nr. 508/2011, H.C.L. nr. 434/2012, H.C.L. nr. 376/2013, H.C.L. nr. 449/2014, Decizia nr. 229 din 09.08.2010 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, O.U.G. nr. 83/1999, republicată, O.U.G. nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, art. 45, alin. 2 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere dintre Forumul Democrat al Germanilor din Judeţul Braşov, Municipiul Braşov şi Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 14 Braşov, ce are ca obiect imobilul, construcţie şi teren, în suprafaţă totală de 543,58 m.p. din imobilul identificat în C.F. nr. 118217 Braşov, nr. top. 9094/10, situat în Braşov, str. Transilvaniei nr. 6.

Contractul de închiriere nr. 1132 din 13.10.2011, se prelungeşte cu 1 an, din data de 01.09.2015 până la 31.08.2016, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părţilor.

Restul clauzelor din contractul de închiriere rămân neschimbate.

 

Art. 2. Se aprobă plata chiriei din creditele aprobate şi alocate în bugetul Municipiului Braşov, de către Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 14.

 

Art. 3. Imobilul menţionat la art. 1, va fi destinat exclusiv activităţii didactice a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat - Grădiniţa nr. 14 A.

 

Art. 4.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.